RODO - Strona Informacyjna

I Informacje na temat praw

 1. Prawo do informacji i kopii danych

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, dlatego wniosek może przybrać formę elektroniczną, w postaci maila skierowanego na adres biuro@setugo.pl

Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne.

 1. Prawo do bycia zapomnianym

W określonych w rozporządzeniu przypadkach, prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą:
– stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,
– stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
– stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
To może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu ciąży na osobie, której dane dotyczą.

 1. Prawo do sprostowania danych

Osoba której dane dotyczą, ma prawo do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych.

W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację. Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przepisy przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

 1. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

 1. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba  fizyczna  ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych, jej dotyczących, narusza przepisy RODO.

Obowiązek Administratora:

Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie maksymalnie miesiąca od otrzymania żądania, udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę innych żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia osobę, która wysłała wniosek, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II Dane Administratora

Setugo sp. z o. o.
ul. A. Brody 88B, 43-450 Ustroń
NIP: 5482669476
REGON: 361463358
KRS: 0000557140

Adres korespondencyjny:
ul. Kościańska 39, 60-112 Poznań

 

III Wnioski

Jeśli chcesz:

 1. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 2. Ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych
 3. Złożyć wniosek o przeniesienie Twoich danych osobowych
 4. Zmienić swoje dane osobowe
 5. Usunąć swoje dane osobowe
 6. Wnieść wniosek o udzielenie informacji na temat zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych
 7. Wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Skontaktuj się z nami drogą emailową, na adres biuro@setugo.pl, bez konieczności wypełniania wniosków.

Odpowiemy maksymalnie w ciągu 48 godzin.